Hedson Technologies Rapporter

2006 -12,9 milj   -   Q1: 0,628 milj   Q2: -3,2 milj   Q3: -1,6 milj   Q4:

Delårsrapport jan-mars 2006

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 638 Kkr (33 283 Kkr) en ökning med 17 355 Kkr eller 52%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 247 Kkr (1 013 Kkr) en ökning med 2 234 Kkr eller 221%
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 578 Kkr (776 Kkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 628 Kkr (1 083 Kkr)

Delårsrapport april-juni 2006

Januari-juni 2006

 • Nettoomsättningen uppgick till 111,6 Mkr (66,0 Mkr) en ökning med 45,6 Mkr eller 69 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,0 Mkr (2,2 Mkr) en ökning med 1,8 Mkr eller 81 %.
 • Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 0,6 Mkr.
  Strukturkostnader har belastat resultatet med 6,5 Mkr medan negativ goodwill har upplösts med 3,1 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,6 Mkr (1,8 Mkr).

Delårsrapport jan-sept 2006

 • Nettoomsättningen till 54 869 Kkr mot 26 467 Kkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat, till -3 066 Kkr (457 Kkr).
  Dotterbolaget Edwin Trisk Ltd har under tredje kvartalet belastat koncernens rörelseresultat med -2 865 Kkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 812 Kkr (2 048 Kkr).

Januari-september 2006

 • Nettoomsättningen uppgick till 166,5 Mkr (92,5 Mkr) en ökning med 74,0 Mkr eller 80 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1,5 Mkr (2,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -2,4 Mkr (2,6 Mkr).
  Strukturkostnader har belastat resultatet med 7,1 Mkr medan negativ goodwill har upplösts med 3,1 Mkr.
  Det förvärvade bolaget Edwin Trisk Ltd har totalt belastat rörelseresultatet med -6,3 Mkr.
  Fr.o.m. fjärde kvartalet kommer rörelseresultatet från Trisk att vara positivt.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,8 Mkr (2,0 Mkr).

Bokslutskommuniké 2006

Oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 77,9 Mkr (46,0 Mkr) en ökning med 31,9 Mkr eller 69 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,5 Mkr (1,9 Mkr) motsvarande en rörelsemarginal om 4,5 %.
 • Styrelsen har beslutat att byta lista från Aktietorget till OMX-First North och avser i samband därmed genomföra en omvänd split.

Januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 244,3 Mkr (138,5 Mkr) en ökning med 105,8 Mkr eller 76 %. Organisk tillväxt utgör 15 %- enheter
 • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 5,0 Mkr (4,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1,0 Mkr (4,7 Mkr).
  Strukturkostnader har belastat resultatet med 4,0 Mkr.
  Det förvärvade bolaget Edwin Trisk Ltd har utöver strukturkostnaderna belastat rörelseresultatet med -4,9 Mkr
  i huvudsak orsakade av initiala leveransproblem. Leveranser av Trisk-produkter löper från och med februari i normal årstakt.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,9 Mkr (-10,9 Mkr),
  vilket inkluderar nedskrivning av innehavet i A Clean Partner International AB med 4,1 Mkr

2007 5,4 milj   -   Q1: 3,4 milj   Q2: 2,5 milj   Q3: -1,6 milj   Q4: 1,1 milj

Delårsrapport Jan-mars 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,2 Mkr (50,6 Mkr) en ökning med 51 %, varav 30 % -enheter utgör organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,1 Mkr (3,2 Mkr), en ökning med 121 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 % (6,4 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,4 Mkr (0,6 Mkr).
 • Europalansering av produkten QuickRinse®. En ny världspatenterad tvätt under varumärket Drester.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att genomföra en nyemission på 20 Mkr för att i kombination med traditionell bankfinansiering
  refinansiera koncernens Mezzaninelån. Åtgärden beräknas förbättra bolagets finansnetto med 2-3 Mkr på årsbasis.

Delårsrapport April-juni 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,6 Mkr (61,0 Mkr) en ökning med 19 %, vilket utgör organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 Mkr (-2,6 Mkr), en ökning med 8,6 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 % (-4,3 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 Mkr (-3,3 Mkr).
 • Amortering av 19 Mkr av koncernens Mezzaninelån har skett. Amorteringen finansierades genom en nyemission i maj.
  Åtgärden beräknas förbättra bolagets finansnetto med 2,5 Mkr på årsbasis.

Januari - juni 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 148,8 Mkr (111,6 Mkr) en ökning med 33%, varav 25 % -enheter utgör organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,1 Mkr (0,6 Mkr), en ökning med 12,5 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 % (0,6 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,9 Mkr (-2,6 Mkr).

Delårsrapport Juli-sept 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 MSEK (54,9), en minskning med 0,5%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,2 MSEK (-3,1), en ökning med 4,3 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,3 % (-5,6 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-5,2)

Januari-september 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 203,4 MSEK (166,5) en ökning med 22 %, varav 20 % -enheter utgör organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,3 MSEK (-2,4), en ökning med 16,7 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 % (-1,5 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (-7,8).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,60 SEK (-1,26)

Bokslutskommuniké 2007

Oktober - december 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 77,2 MSEK (77,8), en minskning med 0,8%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,9 MSEK (3,4), en minskning med 0,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 % (4,4 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-5,2).

Januari-december 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 280,6 MSEK (244,3) en ökning med 14,9 %, varav 10,1% -enheter utgör organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,2 MSEK (1,0), en ökning med 16,2 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 % (0,4 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (-13,0), varav -2,0 (-4,1) avser engångsnedskrivning.
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,72 SEK (-2,10)

2008 -4,6 milj   -   Q1: 0,1 milj   Q2: -8,1 milj   Q3: -3,2 milj   Q4: 6,6 milj

Delårsrapport jan–mars 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,9 MSEK (76,2), en minskning med 16 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 2,5 MSEK (7,1), en minskning med 4,6 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 % (9,3 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (3,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,02 SEK (0,55).

Delårsrapport april–juni 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,1 MSEK (72,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 MSEK (6,0), varav engångsposter utgör -5,5 MSEK.
  Kostnadsreduktionsplan med årlig besparing om 10 MSEK påbörjad.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -9,2 % (8,2 %). Exklusive engångsposter en rörelsemarginal om -0,5 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (2,5).

Januari-juni 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 127,0 MSEK (148,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,3 MSEK (13,1),
  varav engångsposter utgör -5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2,6 % (8,8 %). Exklusive engångsposter blev rörelsemarginalen 1,7 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (5,9).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -1,13 SEK (0,83).

Delårsrapport juli–sept 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,2 MSEK (54,6), en ökning med 2,9%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (1,2).
 • Rörelsemarginalen blev 1,2 % (2,3 %). Nedskrivning om 2,2 MSEK avseende resterande långfristiga innehav i A Clean Partner AB har skett i kvartalet..
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-1,6).

Januari-september 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 183,2 MSEK (203,4), en minskning med 9,9%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,6 MSEK (14,3), varav engångsposter redovisade i andra kvartalet utgör -5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 % (7,0 %). Exklusive engångsposter blev rörelsemarginalen 1,6 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (4,3).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -1,58 SEK (0,60).

Bokslutskommuniké 2008

Oktober - december 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,8 MSEK (77,2), en minskning med 5,7 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,1 MSEK (2,9), en ökning med 2,2 MSEK.
 • Rörelsemarginalen blev 7,1 % (3,8 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (1,1).

Januari-december 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 256,0 MSEK (280,6), en minskning med 8,8 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 MSEK (17,2), varav engångsposter redovisade i andra kvartalet utgör -5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,0 % (6,1 %). Exklusive engångsposter blev rörelsemarginalen 3,2 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (5,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,64 SEK (0,76).

2009 -0,4 milj  -  Q1 2,0 milj   Q2 -3,2 mi   Q3 -5,3 milj   Q4 6,0 milj

Delårsrapport Januari – mars 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 66,8 MSEK (63,9), en ökning med 5 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 3,7 MSEK (2,5), en ökning med 48 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 % (4,0 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,1).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,29 SEK (0,02).

Delårsrapport april–juni 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (63,1), en minskning med 29 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1,5 MSEK (-5,8).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet -0,3 MSEK exklusive engångsposter som utgjorde -5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen blev -3,3 % (-9,2 %). För jämförelseåret blev marginalen (-0,5 %) exklusive engångsposter.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-8,1).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,43 SEK (-1,08).

Januari – juni 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 111,8 MSEK (127,0), en minskning med 12 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-3,3).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 % (-2,6 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-8,0).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,14 SEK (-1,07).

Delårsrapport juli–sept 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,6 MSEK (56,2), en minskning med 31 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2,9 MSEK (0,7).
 • Rörelsemarginalen blev -7,6 % (1,2 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,2).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,74 SEK (-0,45).

Januari – september 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 150,5 MSEK (183,2), en minskning med 18 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,7 MSEK (-2,6).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet 2,9 MSEK exklusive engångsposter om 5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,5 % (-1,4 %). ).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelsemarginalen 1,6 % exklusive engångsposter.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 MSEK (-11,2).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,90 SEK (-1,58).

Bokslutskommuniké 2009

Oktober – december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,9 MSEK (72,8), en minskning med 18 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 5,0 MSEK (-43,0).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet 5,1 MSEK exklusive engångsnedskrivningar om -48,1 MSEK.
 • Rörelsemarginalen blev 8,3 % (-59,0 %).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelsemarginalen 7,1 % exklusive engångsnedskrivningar.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (-41,5).
  För jämförelseåret 2008 blev det 6,6 MSEK exklusive engångsnedskrivningar.
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,83 SEK (-5,73). Exklusive engångsposter för 2008 blev det 0,92 SEK.

Januari – december 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 210,3 MSEK (256,0), en minskning med 18 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (-45,6).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet 2,5 MSEK exklusive engångsposter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 % (-17,8 %).
  För jämförelseåret 2008 blev rörelsemarginalen 1,0 % exklusive engångsposter.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 MSEK (-52,7).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev -0,02 SEK (-7,25).

2010 19,1 milj   -   Q1: 2,5 milj   Q2: 4,0 milj   Q3: 3,2 milj   Q4: 9,4 milj

Delårsrapport jan–mars 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,1 MSEK (66,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 3,7 MSEK (3,7).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 % (5,6 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (2,0).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,36 SEK (0,29).

Delårsrapport april-juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,5 MSEK (45,0), en ökning med 23 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 5,2 MSEK (-1,5).
 • Rörelsemarginalen blev 9,4 % (-3,3 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (-3,2).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,56 SEK (-0,43).

Januari - juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,7 MSEK (111,8), en minskning med 2 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,0 MSEK (2,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 % (2,0 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (-1,1).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,92 SEK (-0,14).

Delårsrapport juli–sept 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,1 MSEK (38,6), en ökning med 42 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 4,2 MSEK (-2,9).
 • Rörelsemarginalen blev 7,6 % (-7,6 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (-5,3).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,45 SEK (-0,74).

Januari – september 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,8 MSEK (150,5), en ökning med 9,5 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,1 MSEK (-0,7).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 % (-0,5 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,7 MSEK (-6,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 1,37 SEK (-0,90).;

Bokslutskommuniké 2010

Delårsrapport okt – dec 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,7 MSEK (59,9), en ökning med 20 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 8,5 MSEK (5,0).
 • Rörelsemarginalen blev 11,9 % (8,3 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (6,0).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 1,31 SEK (0,83).

Januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 236,4 MSEK (210,3), en ökning med 12 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,7 MSEK (4,2). En förbättring med 17,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (2,0 %).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 19,1 MSEK (-0,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 2,68 SEK (-0,02).

2011 7,8 milj    Q1: 4,5 milj   Q2: 3,4 milj   Q3:  Q4:

Delårsrapport jan–mars 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,3 MSEK (54,1), en ökning med 24 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 7,4 MSEK (3,7).
 • För jämförbara enheter, exklusive förvärv, blev nettoomsättningen 64,8 MSEK och rörelseresultatet 7,2 MSEK.
 • Rörelsemarginalen blev 10,9 % (6,9 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (2,5).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,63 SEK (0,36).

Delårsrapport april-juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,7 MSEK (55,5), en ökning med 26 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 5,6 MSEK (5,2).
 • För jämförbara enheter, exklusive förvärv, blev nettoomsättningen 64,2 MSEK och rörelseresultatet 5,8 MSEK.
 • Rörelsemarginalen blev 8,0 % (9,4 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (4,0).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,48 SEK (0,56).

Januari - juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 136,9 MSEK (109,7), en ökning med 25 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,9 MSEK (9,0).
 • För jämförbara enheter, exklusive förvärv, blev nettoomsättningen 128,9 MSEK och rörelseresultatet 13,0 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 % (8,2 %).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (6,5).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 1,11 SEK (0,92).